Artikel 1 offertes

Offertes zijn standaard 30 dagen geldig mitsdien anders is omschreven. Alle offertes zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de directie. Alle offertes zijn gebaseerd op aangeleverde gegevens van cliënt indien deze op moment van verwerking blijken niet te kloppen zal eventueel meer werk worden doorberekend op basis van nacalculatie.. Offertes worden op grond van de privacywetgeving anoniem verstrekt uitsluitend gelinkt naar een e-mailadres respectievelijk telefoonnummer. Uitsluitend indien een cliënt om een volledige schriftelijke offerte vraagt voorzien van alle gegevens zal dit geschieden voor rekening en risico van cliënt de context van de privacywetgeving.

Artikel 2 prijswijzigingen

Aangiftes.com behoudt zich het recht voor om ten alle tijden prijswijzigingen door te voeren. Aangiftes.com zal minimaal een maand van tevoren cliënt informeren over de prijswijzigingen. Cliënt is gerechtigd om bij datum prijswijzigingen zijn diensten welke hij afneemt waar quarters.com op te zeggen. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden

Artikel 3 abonnementsperiode

Alle abonnementen worden aangegaan voor de duur van een kalenderjaar. Respectievelijk de aflevering van een jaarrekening over betrokken kalenderjaar. De prijs van een jaarrekening bedraagt 12 keer het abonnementstarieven per maand zoals is overeengekomen. Indien een cliënt om wat voor redenen dan ook tussentijds om wat voor redenen dan ook geen gebruik meer wil maken van de diensten van het aangiftes.com blijft onverlet de verplichting bestaan tot het betalen van de abonnementsgelden voor de lopende periode in context van het kalenderjaar.. Light & is hier het afgesproken abonnementstarieven maal 12 minus de reeds betaalde termijnen. Het restbedrag blijft alsnog verschuldigd..

Artikel 4 beëindiging in verband met het verzoek om data portabiliteit

Indien cliënt verzoekt om dataportal die tijd in de context van de wet op de privacy ofwel de algemene verordening gegevensbescherming zoals er 25 mei 2018 van kracht is geworden. Blijft onverlet de betalingsverplichting geen opgerichte van het lopende kalenderjaar bestaan.

Artikel 5 abonnementstarieven

Elk afgesloten abonnement wordt geacht een jaar contract te zijn dan wel de periode waarover de administratie gevoerd moet worden dan wel gecontroleerd moet worden tot afgifte van een jaarrekening en het doen van de aangiftes inkomstenbelasting respectievelijk vennootschapsbelasting of omzetbelasting.

Artikel 6 opzeggingabonnement

Cliënt is gerechtigd tot de opzegging van zijn abonnement teneinde van het lopende kalenderjaar dan wel boekjaar indien cliënt een andere periode voor het verwerken van de administratie is overeengekomen. Cliënt is verplicht het abonnement schriftelijk per aangetekend schrijven op te zeggen met daar in vermeld de instructies over de bij aangiftes.com beschikbare administratie dan wel persoonsgegevens. Het retourneren van de administratie en de daarbij behorende persoonsgegevens geschiedt geheel voor rekening van cliënt. Aangiftes.com verklaart uitdrukkelijk dat tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dat de boekhouding in geheel online gevoerd wordt via het platform waarin de abonnementsovereenkomst is vermeld.. Indien cliënt geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot data portabiliteit in de context van het overdragen van de door aangiftes.com gevoerde administratie aan cliënt op aan een door hem aan te wijzen boekhouder. Dan zal aangiftes.com date Stephen gegevens zoals bekend beschikbaar stellen via een elektronisch bestand respectievelijk een Excel bestand afhankelijk wat mogelijk is op het online platform wat is gebruikt voor de boekhouding van cliënt.

Artikel 7 beëindiging door aangiftes.com

Aangiftes.com is gerechtigd om de dienstverlening aan cliënt te beëindigen dan wel op te schorten indien cliënt om wat voor redenen dan ook de verschuldigde abonnement tarieven cq facturen nog niet heeft voldaan. Dan wel dat cliënt in gebreke is met de betaling van de abonnementstarieven op basis van automatische incasso. Indien cliënt in gebreke is bij het tijdig voldoen van zijn financiële verplichtingen, is aangiftes.com gerechtigd de dienstverlening te beëindigen danwel op te schorten tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Beëindiging van dienstverlening kan ten alle tijden plaatsvinden zonder dat cliënt zijn betalingsverplichtingen zijn beëindigd. verdere beëindigingsgronden zijn indien cliënt aangiftes.com verzoekt aangiftes te doen op grond van valse informatie.

Indien er een geschil tussen cliënt en aangiftes.com ontstaat is aangiftes.com gerechtigd zijn dienstverlening te beëindigen dan wel op te schorten tot op het moment van beslechting van het geschil. Indien een geschil niet onderhands opgelost kan worden dan zal de bevoegde rechter in dit geval de rechtbank te Utrecht zijn. Bij beeindiging of staken van dienstverlening blijft onverlet de betalingsverplichtingen instand tot aan afloopdatum van het abonnement.

Artikel 8 schade

Een schadevergoeding beperkt zich tot het bedrag wat hiervoor wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidverzekering.

Artikel 9 indirecte schade

Indirecte schade zoals vermogensverlies, gederfde winst wordt niet vergoed ingeval van een schade

Artikel 10 volmacht

Cliënt verstrekt volmacht aan aangiftes.com voor het verrichten van alle aangiftes zowel als alle andere handelingen ten opzichte van de belastingdienst die noodzakelijk zijn om de door cliënt gevraagde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Cliënt verleent toestemming om alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het verrichten van aangiftes bij de belastingdienst. Dan wel het doen van beroep in bezwaar aangaande opgelegde aanslagen om de daarvoor benodigde gegevens te delen met de belastingdienst. Nieuw

Artikel 11 gebruik software

Op het moment dat cliënt een abonnement afsluit voor de boekhouding wordt tevens akkoord gegaan met het integraal toepassen van de levering in betalingsvoorwaarden van de door aangiftes.com gebruikte online boekhoudplatform. Specifiek wordt hier verwezen naar problematieken rondom storingen en daarbij behorende en daarbij behorende mogelijke schade problematieken. Aangiftes.com zal in de abonnementsovereenkomst de naam met online boekhoudplatform vermelden om als zodanig geen misverstanden te hebben. Lees vorige regel dat

Artikel 12 toepasselijke recht

Van toepassing is het Nederlandse recht.

Artikel 13 incassokosten

Aangiftes.com mag de wettelijke incassokosten in rekening brengen zijnde 15% van de openstaande vordering +€ 40 administratiekosten zowel als alle verdere buitengerechtelijke dan wel gerechtelijke kosten verbonden aan de incasso van de openstaande gelden.

Artikel 14 nietige bepalingen

Indien een der bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel vernietigd worden bij een rechterlijke vonnis. Dan blijft onverlet de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht.

Artikel 15 Geschillen

Indien er een geschil aanwezig is tussen partijen, dan is de bevoegde instantie de rechter te Utrecht.